ป้ายบอกชื่อถนนพระอาทิตย์เริ่มต้นจากตรงทางโค้งของป้อมพระสุเมรุ ป้ายทางขวาคือถนนพระสุเมรุ