หอคอยสูง ของพระที่นั่งพิมานจักรี ที่ถือเป็นลักษณะเด่นของพระราชวังพญาไท ยอดโดมส่วนบนสุดไว้สำหรับชักธงมหาราชในเวลาที่องค์พระประมุขประทับอยู่ในพระราชฐาน ด้านขวาคือพระที่นั่งไวกูณฐเทพยสถาน เมื่อเริ่มสร้างมีสองชั้น ต่อมามีการต่อเติมขึ้นอีกชั้นสำหรับใช้เป็นห้องพระบรรทมและห้องส่วนพระองค์ อาคารเทียบรถพระที่นั่งและที่พักคอยขอเข้าเฝ้า ที่สร้างต่อออกมาด้านหน้าของพระที่นั่งพิมานจักรี ค่อนมาทางด้านหน้าจะมีพระที่นั่งเทวราชสภารมย์ เป็นเรือนไม้สีเขียว มีรูปแบบที่ไม่เหมือนกับพระที่นั่งองค์อื่น ๆ ลักษณะสถาปัตยกรรมจะเป็นแบบไบแซนไทน์ คือมีลักษณะหลังคาเป็นรูปโดมและรูปโค้งครึ่งวงกลม พระที่นั่งเทวราชสภารมย์ เป็นท้องพระโรงที่สร้างขึ้นสมัยสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถประทับอยู่ที่พระราชวังพญาไท ลักษณะเป็นท้องพระโรงชั้นเดียว สร้างขึ้นด้วยโครงสร้างไม้ทั้งหลัง จุดเด่นคือส่วนของหลังคา ที่ทำเป็นรูปโดมตรงกลางและมีรูปโค้งครึ่งวงกลมอีก 4 ด้านไปบรรจบกับโดมตรงกลาง มีระเบียงโดยรอบเพื่อกันแดดกันฝน